Skip to content
Loading - MSME Business School

คุณศรินทร์รา วงศ์ศุภลักษณ์
(Ms. Sarinra Wongsuppaluk)

ผู้อำนวยการกลุ่มทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กร
Group Director: Human Resources & Organization Development

บริษัท ทรู จำกัด (มหาชน)18 อาคารทูรทาวเวอร์ ชั้น 17 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวางกรุงเทพฯ 10310
(True Corporation Public Company Limited)

Back To Top
Search