Skip to content
Loading - MSME Business School

Proposal Presentation

⚡️MSME NEWS
วันศุกร์ที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2566 มหาวิทยาลัยอัสสัญชัญ ได้จัดพิธีนำเสนอโครงการย่อย ( Proposal Presentation) ภายใต้โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น โดยนายณัฐวุฒิ ธรรมตานนท์ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจผู้ประกอบการรายย่อย และองค์กรชุมชน กล่าวถึงแนวทางการดำเนินงานโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น และร่วมเป็นคณะกรรมการพร้อมให้คำแนะนำทีมนักศึกษาร่วมกับ นางสาวจรรยพร อนันตพรรค ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจผู้ประกอบการรายย่อยและองค์กรชุมชน นางสาวศิริพร อินพรม พนักงานที่ปรึกษาลูกค้าฐานราก นายอภิวิชญ์ นุ่มนวน และนายปรางศักดิ์ บุญเพ็ญ ธนาคารออมสินภาค 2 พร้อมด้วยคณะกรรมการจากเขตลาดกระบัง คุณณตรีรัตน์ พรหมเดช หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมอาชีพและเกษตรกรรม และคณะกรรมการจากมหาวิทยาลัยอัสสัญชัญ ผศ.ดร. ธนุส สุทธิพิศาล ผู้ช่วยคณบดี ดร. เอกชัย จัดเครือ ผู้อำนวยการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ และ ดร. ปิยวรรณ พุทธิบาลเจริญศรี หัวหน้าสาขาการจัดการอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์และทีมงาน ณ ห้อง อมเรศพิทักษ์ ตึก CL ชั้น 1 มหาวิทยาลัยอัสสัญชัญ วิทยาเขตสุวรรณภูมิ โดยมีนักศึกษา และชุมชนเข้าร่วมนำเสนอแนวทางพัฒนาชุมชนจำนวน 5 กลุ่ม ได้แก่
1. ทีมกองสลัดพลัสจากชุมชนฟาร์มผักชานเมืองจำหน่ายผักสลัด สลัดเชค สลัดโรล
2. ทีมสองมือจากชุมชนกลุ่มพลังแม่บ้านโซน 5 จำหน่ายสินค้า ผลิตภัณฑ์จากเศษผ้า
3. ทีม Genius Salmon Brain จากชุมชนมิตรสัมพันธ์จำหน่ายสไบมอญ กระเป๋า เสื้อ
4. ทีม I Becon U จากกลุ่มชุมชนหมู่บ้านพัฒนาทิพพาวาสจำหน่ายสินค้าเชิงท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
5. ทีมจตุภูรีจากศูนย์การเรียนรู้โคกหนองนาจำหน่ายสินค้าท่องเที่ยวเชิงเกษตร
Back To Top
Search