Skip to content
Loading - MSME Business School

Registration for Yuwaphat Rak Tin Project for the year 2022

⚡️จะดีแค่ไหนเชียว ถ้าเราได้ใช้ความรู้ที่เรียนมาพัฒนาชุมชนและสังคมให้พัฒนาขึ้น
หากคุณคือนักศึกษาที่มีความกระตือรือร้น และอยากจะมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนของประเทศไทยให้พัฒนาอย่างยั่งยืน สมัครเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของโครงการเรา “ยุวพัฒน์รักถิ่น”
โครงการยุวพัฒน์รักถิ่นเป็นความร่วมมือของคณะบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ (MSME) และธนาคารออมสิน มีจุดมุ่งหมายให้เยาวชนนักศึกษารุ่นใหม่ใช้ความรู้จากชั้นเรียนมาพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน
นักศึกษาที่เข้าร่วมจะทำงานร่วมกันวิสาหกิจชุมชนอย่างใกล้ชิด ได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูล และนำข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อนำมาวางแผนกลยุทธ์ให้กับวิสาหกิจชุมชน ทั้งด้านการผลิต, การตลาด, การบัญชี, การเงิน และด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้อง โดยนักศึกษาแต่ละกลุ่มจะได้รับ budget เพื่อนำไปใช้ในการวางแผนและการดำเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ได้วางไว้
มั่นใจได้เลยว่า ประสบการณ์ที่จะได้รับจากการเข้าร่วมโครงการนี้ จะเตรียมพร้อมนักศึกษาสำหรับการงานในอนาคต และนอกเหนือจากนี้ ยังมีส่วนในการพัฒนาชุมชนและประเทศอีกด้วย
นักศึกษาที่สนใจ สามารถติดต่อได้ผ่าน MSME
หมายเหตุ:
1. นักศึกษาจะได้รับค่าตอบแทนจากการเข้าร่วมโครงการ และประกาศนียบัตรหลังจบโครงการ
2. ผลงานของนักศึกษาแต่ละกลุ่มจะถูกคัดเลือกเพื่อเป็นตัวแทนไปแข่งขันกับนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยอื่นๆในระดับประเทศ
*Remark: This Government Savings Bank project requires participants who are fluent in Thai.
Back To Top
Search