Skip to content
Loading - MSME Business School

Information regarding Thai Government Support for Thai Students

Information regarding Thai Government Support for Thai Students

นักศึกษาไทยที่ลงทะเบียนเรียนเทอม 1/2021 และต้องการรับสิทธิตามมาตรการของกระทรวง อว. สามารถทำได้ผ่าน AU SPARK โดยเข้าไปที่ happenings และเลือก event การยืนยันสิทธิ

นักศึกษาที่ไม่ได้ยืนยันสิทธิภายในวันที่ 30/8/2021 23.59 น. จะถือว่าสละสิทธิ (ขั้นตอนการยืนยันสิทธิเป็นไปตามระเบียบของกระทรวง อว. ที่มหาวิทยาลัยต้องปฏิบัติตาม)

อีกประเด็นที่สำคัญคือการตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง โดยตรวจสอบได้จากหน้า profile ใน AU SPARK ข้อมูลเหล่านี้ต้องตรงกับบัตรประจำตัวประชาชน

ข้อมูลต้องถูกต้องภายในวันที่ 30/8/2021
1. ชื่อ นามสกุล (ไทย)
2. เลขประจำตัวประชาชน

ข้อมูลต้องถูกต้องภายในวันที่ 15/9/2021
3. เลขที่บัญชีธนาคารกรุงศรีฯ

ในกรณีที่ข้อมูลไม่ถูกต้อง ให้รีบส่งหลักฐานไปที่ profile@au.edu เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบแก้ไขให้ถูกต้อง (ใช้เวลาประมาณ 1-2 วัน ถึงจะแสดงบน AU SPARK)

ข้อระวังเรื่องบัญชีธนาคาร ในกรณีที่ไม่มีรายการเคลื่อนไหวมานาน ธนาคารอาจจะปรับบัญชีเป็น inactive ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่า บัญชี active โดยการทดลองโอนเงินเข้าบัญชีนั้นดูว่าทำได้หรือไม่

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากประกาศของมหาวิทยาลัย

Back To Top
Search